NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

Giảng viên Tình dục học – Tư vấn tâm lý

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

  • Th.s Báo Chí – Học viện Báo chí và Tuyên Truyền.
  • Giám đốc chuyên môn Trung tâm giáo dục Giới tính và tư vấn Tâm lý New Life.
  • Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Truyền thông Giáo dục Đào tạo Hight Art.